BGS-deelnemersreglement

Artikel  1 Enkel na betaling van het inschrijvingsgeld is je inschrijving officieel bevestigd.

Artikel 2 Er is geen tijdsregistratie. BGS organiseert geen wedstrijden. Het zijn fun-evenementen!

Artikel 3 Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de BGS-organisatie te volgen.

Artikel 4 Het borst-of stuurnummer moet tijdens de volledige tocht zichtbaar op de borst of op het stuur van de fiets bevestigd zijn.

Artikel 5 Bij loopevenementen moeten de  deelnemers  verplicht reflecterende kledij of hesje dragen en een geladen GSM bij zich hebben. Vanaf zonsondergang (of op bevel van de BGS-organsatie) dient de deelnemer een werkende hoofd- of handlamp te dragen. Wanneer de lichten niet functioneren neemt de BGS-organisatie de deelnemers niet verder in aanmerking.

Artikel 6 Bij fietsevenementen moeten de deelnemers verplicht een fietshelm,  reflecterende kledij of hesje dragen en een geladen GSM bij zich hebben. Vanaf zonsondergang (of op bevel van de BGS-organisatie) dient de fiets voorzien te zijn van een rood achterlicht en een degelijke verlichting vooraan.Wanneer de lichten niet functioneren neemt de BGS-organisatie de deelnemers niet verder in aanmerking.

Artikel 7  Bij fietsevenementen dienen de fietsen van de  deelnemers conform de wegcode te zijn en kunnen ze onderworpen worden aan politiecontrole voor de aanvang van het evenement. De BGS-organisatie heeft het recht om op elk moment van het evenement de fietsen te controleren. Indien een deelnemer/BGS-organisatie een gevaar opmerkt aan een fiets dan zal de verantwoordelijke van die fiets onmiddellijk het gevaar moet verhelpen zoniet neemt BGS de deelnemer niet verder in aanmerking.

Artikel 8 Iedere deelnemer krijgt bij de definitieve mailing een kaartje van het parcours met de voornaamste wegvermeldingen en halve kilometeraanduidingen op.

Gelieve omwille van veiligheidsredenen een afdruk van het parcours bij te hebben.

Artikel 9  Deelname aan de Blue Globe Sports evenementen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 10 Tijdens het lopen/fietsen wordt de openbare weg gebruikt, daar is dan ook het verkeersreglement voor voetgangers/fietsers van toepassing en kunnen wij als inrichter niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Artikel 11 Elke deelnemer aanvaardt het volledig BGS deelnemersreglement bij deelname aan het evenement, maar dit reglement vervangt in geen opzicht enig bestaand gemeente- en/of politiereglement. De deelnemer kan zich dus ook nooit beroepen op zijn deelname aan het evenement indien de politiediensten een overtreding vaststellen. De BGS-organisatie kan ook in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Artikel 12 Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcoholische dranken (ge├»ntoxiceerd) en/of onder invloed van geestesverruimende middelen (drugs) zich  op het parcours (de openbare weg) te begeven op straffen van de politie.

Artikel 13 De BGS-organisatie is niet verantwoordelijk voor breuk, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen en lichamelijke letsels of ongevallen.

Artikel 14 In geval van niet deelname, ongeacht welke reden dan ook kan men geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 15 De deelnemers halen vijf werkdagen voor de start hun startnummer af bij Blue Globe Sports. Betaling kan dan ook via kas! Op de dag van het evenement kunnen geen startnummers meer toegewezen worden!

Artikel 16 De deelnemer verklaart over een goede gezondheid te beschikken. BGS beveelt een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. BGS kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

Artikel 17 Na afloop van het evenement worden geen ongevallen- en/of schadeaangiftes meer aanvaard.

Artikel 18 Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. Daarom verwacht de BGS-organisatie van iedereen een fair gedrag. Op elk gedrag dat door de BGS-organisatie als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie en eventueel uitsluiting. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een goed verloop van het evenement.
De BGS-organisatie zal regelmatig controle uitvoeren op het parcours om eventuele inbreuken op het reglement vast te stellen en het vlotte verloop van het evenement te garanderen.

Artikel 19 Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor BGS. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levensfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Blue Globe Sports, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Artikel 20 Door deelname verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en er zich akkoord mee te verklaren. Het reglement kan door de organisatie in de loop van het jaar worden aangepast. Dit is geen wedstrijd. De deelnemer aanvaardt dat bij inbreuk van zijnentwege, hij persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld voor de door hem ontstane schade en ongevallen. De deelnemer erkent dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor mogelijke ongevallen en diefstallen. De deelnemer verklaart in eer en geweten dat hij in uitstekende gezondheid verkeert. De deelnemer verklaart deel te nemen op eigen verantwoordelijkheid.